Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi
Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Nöroloji ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Nöroloji ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
b) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Nöroloji ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5
(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında nörolojik bilimler ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, nörolojik bilimler ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak,
yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Nörolojik bilimler konusundaki gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Nörolojik bilimler konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve nörolojik bilimler konusunda ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri vermek,

f) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar, hasta takibi ve bilimsel aktiviteler yapmak ve ulusal ve uluslar arası düzeyde ülkemizi temsil edecek referans merkezi olmak,

g) Çeşitli nörolojik hastalık tanısı almış beyin damar hastalıkları grubu, epilepsi çalışma grubu, hareket bozuklukları grubu, kafa kaidesi çalışma grubu, klinik nörofizyoloji çalışma grubu, klinik psikofarmakoloji grubu, nöroimmünoloji grubu, nöromusküler hastalıklar çalışma grubu, pediyatrik nöroşirurji grubu, pediyatrik nöroloji grubu, psikiyatri genetiği çalışma grubu, psikiyatri temel bilimi çalışma grubu, spinal cerrahi grubu gibi hasta gruplarının aynı merkezde, düzenli takiplerini yapmak; bu gruplara ait düzenli kayıtların oluşmasını ve güncellenmesi sağlayarak veri bankası oluşturmak,

h) Nöroloji kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları saptamak, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

i) Nörolojik hastalıklar konusunda toplumun aydınlatılması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve buklet basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

j) Nörolojik hastalıklar konusunda çalışmalar yapan meslektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek,

k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a)  Müdür
b)  Yönetim Kurulu
            
Müdür

MADDE 8
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak, üç yıl için görevlendirilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.
            
Müdürün görevleri

MADDE 9
(1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 10
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11
(1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip
karara bağlamak,

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve
usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

MADDE 12
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik ve Psikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sıhhiye Ankara